Zarządzanie ofertami ryzyka w ubezpieczeniach

Zarządzanie ofertami ryzyka firmy SAFIRA jest doskonałym rozwiązaniem dla firm ubezpieczeniowych pragnących zwiększyć sprzedaż produktów ryzyka poprzez sieci oddziałów bankowych. Rozwiązanie firmy SAFIRA jest w stanie zintegrować w jednym przepływie biznesowym system przepływu pracy dla kredytów bankowych z systemem biznesowym firmy ubezpieczeniowej i systemami dostawców usług medycznych, dzięki sprawdzonej, solidnej i bezpiecznej platformie wysokiej jakości. Dla wszystkich stron zaangażowanych w sprzedaż produktów ryzyka ubezpieczeniowego jest to opłacalne rozwiązanie o wysokiej wartości, które ogranicza pracę ręczną i zwiększa całkowitą jakość usługi, a tym samym prowadzi do znacznego zwiększenia sprzedaży.

GŁÓWNE KORZYŚCI

Zarządzanie ofertami ryzyka firmy SAFIRA koncentruje się na zwiększeniu jakości usług w procesie sprzedaży produktów ryzyka, obejmującym wszystkie zaangażowane strony (banki, firmy ubezpieczeniowe i prywatne zakłady opieki zdrowotnej).

Zero braków informacyjnych

Jednym ze słabych punktów w procesach biznesowych pomiędzy wieloma firmami są luki informacyjne dotyczące kluczowych przekazów skutkujące koniecznością wykonania kilku rozmów telefonicznych, wysłania kilku e-maili i faksów, przez wszystkie strony, wzdłuż całego łańcucha, tak, aby procesy mogły się toczyć. Zarządzanie ofertami ryzyka firmy SAFIRA rozwiązuje ten problem i zapewnia, że proces sprzedaży produktów ryzyka nie posuwa się do przodu w łańcuchu, jeśli wszystkie strony nie mają wkładu dostarczając wszystkie wymagane kluczowe informacje.

Zautomatyzowane procesy zatwierdzania

Podczas przetwarzania ofert ryzyka, inne wąskie gardło (i centrum kosztowe) leży po stronie grupy analityków ryzyka, zwykle zobowiązanych do przeanalizowania wszystkich propozycji. Z zarządzaniem ofertami ryzyka firmy SAFIRA, firmy ubezpieczeniowe będą definiować progi na podstawie informacji o kliencie (np. badania zdrowotne, kwoty kredytów, łączne kwoty), limity produktów ryzyka i limity reasekuracyjnych, a więc wnioski będą mogły być automatycznie akceptowane i/lub odrzucane. Podobny automatyczny proces decyzyjny jest stosowany podczas odbierania wyniku badania medycznego. Zautomatyzowane procesy zatwierdzania na podstawie reguł biznesowych są kluczowym czynnikiem przy wzroście jakości usług i korzystania z drogiego czasu analityków ryzyka. Analitycy ryzyka skupią swoje umiejętności na trudnych, niedostępnych lub niejasnych propozycjach.

Automatyczny wybór badań medycznych

Dla różnych produktów ryzyka oraz charakterystyk klientów (np. badania zdrowotne, kwoty kredytów, wiek), zarządzanie ofertami ryzyka firmy SAFIRA może określić odpowiedni zestaw wymaganych badań lekarskich, tworząc standardowe, predefiniowane formalne wnioski do prywatnych zakładów opieki zdrowotnej, wybierając firmę, która najlepiej służy klientowi – zastosowanie mają kryteria biznesowe, takie jak bliskość geograficzna i możliwości przeprowadzenia badań medycznych. Standaryzacja wyników badań jest również kluczowym czynnikiem, który rozwiązanie to wymusza, dzięki czemu wyniki te mogą być przekazywane automatycznie do procesów zatwierdzania (opisane wcześniej).

Definicja, egzekwowanie i kontrola poziomu usług

Absolutnie kluczowym czynnikiem w kwestii jakości usług jest właściwe określenie poziomów usług. Zarządzanie ofertami ryzyka firmy SAFIRA wymusza utworzenie poziomów usług dla wszystkich stron zaangażowanych w sprzedaż produktów ryzyka ubezpieczeniowego i dla wszystkich odpowiednich koncepcji procesu sprzedażowego (np. czas na dostarczenie wyników badań medycznych typu X w regionie Y). Chociaż naruszenie poziomu usług może wywołać od alarmów do kluczowych użytkowników do w pełni zautomatyzowanych reakcji lub alternatywnego przekierowywania procesów między stronami, zarządzanie ofertami ryzyka firmy SAFIRA pozwala również kluczowym użytkownikom monitorować przepływy procesów i pobierać informacje statystyczne dotyczące zgodności wszystkich stron z gwarancją jakości świadczonych usług- należy stale podkreślać, iż jeśli jedna ze stron narusza gwarancję jakości świadczonych usług w procesie sprzedażowym, wówczas całkowita jakość usług jest skompromitowana, a to wpływa bezpośrednio na zadowolenie klienta.

Integracja i automatyzacja

Ostatnim, ale nie najmniej ważnym faktem jest, iż rozwiązanie zarządzanie ofertami ryzyka firmy SAFIRA integruje się bezpośrednio ze wszystkimi stronami systemów biznesowych, poprzez otwarte standardy, takie jak Web Services, w architekturze zorientowanej na usługi (SOA). Typowy scenariusz angażuje trzy strony: bank z systemem przepływu pracy dla kredytów, obsługujący cały proces kredytowy z wyjątkiem cross-sellingu produktów ryzyka ubezpieczeniowego (np. ubezpieczenie na życie wymagane dla kredytów hipotecznych); firmę ubezpieczeniową z systemem biznesowym mainframe, skłonnym do korzystania z sieci oddziałów banku, aby sprzedawać krzyżowo produkty ryzyka oraz prywatnym zakładem opieki zdrowotnej (lub siecią) z systemem biznesowym na małym serwerze, który może dostarczyć badania lekarskie wymagane do pełnej oceny ofert ryzyka ubezpieczeniowego. Projekty integracyjne w zakresie zarządzania ofertami ryzyka firmy SAFIRA tworzą interfejsy z tymi wszystkimi heterogenicznymi systemami, określając wszystkie przepływy wiadomości biznesowych wymaganych, aby w pełni zautomatyzować proces sprzedaży end-to-end, w kompleksowym procesie business-to-business, a tym samym zastępując wkład ludzki (powolny i skłonny do błędów) w rozpoczynanie wszelkich przepływów danych między stronami. 

CASE STUDY

Zarządzanie ofertami ryzyka firmy SAFIRA zostało pomyślnie wdrożone w firmie ubezpieczeniowej BES-Vida (ex TRANQUILIDADE-Vida), tworząc pełny proces sprzedaży B2B z Grupą Banco Espírito Santo i firmą Esumédica- prywatnym zakładem opieki zdrowotnej. Takie rozwiązanie zostało z powodzeniem wdrożone w sierpniu 2004 roku i stanowi dziś niezwykłe studium przypadku, jak widać z następujących kluczowych wskaźników wydajności z września 2005 roku.

KPI %
Oferty ryzyka posiadające braki informacyjne 0 %
Oferty ryzyka wymagające badań medycznych 9,7 %
Oferty ryzyka z automatyczną akceptacją (akceptacja lub odrzucenie) 61 %
Oferty ryzyka z szybką decyzją (< 24h) 40 %
Klarowna definicja poziomów usług dla każdego poziomu odpowiedzialności i strony zaangażowanej 100 %
Liczba w pełni zintegrowanych transakcji biznesowych, angażujących wszystkie strony w globalny proces sprzedaży kredytów hipotecznych 100 %

Źródło: BES-Vida

Kiedy analizujemy biznes firmy BES-Vida z okresu dwóch lat porównując rok przed wdrożeniem finansowego B2B (wrzesień 2003/lipiec 2004) firmy SAFIRA z rokiem po wdrożeniu (wrzesień 2004/lipiec 2005), obserwujemy bardzo imponujące wyniki, jak widać poniżej.

KPI Przed Po Zmiana
Przeanalizowane oferty ryzyka nd. 40.879 nd.
Zaakceptowane oferty ryzyka (wolumen biznesowy) 18.323
1.200 M€
22.425
1.500 M€
+ 22%
+ 24%
Automatycznie zaakceptowane oferty ryzyka 0 13.630 nd.
Efektywność sprzedaży  nd. 55% nd.

Źródło: BES-Vida

© 2017 SAFIRA - Consultadoria em Informática, S.A., a Portuguese entity and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.